🔻در راستای  سنجش و پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلی:

🔻اگر داوطلبي در رشته‌محلهاي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي پذيرش شده و در آزمون سراسري سال ۹۸نيز شركت كرده و قبول شود، تنها ميتواند در يك كدرشته‌محل به انتخاب خود، ثبت نام نموده و مشغول به تحصيل شود. به عبارت ديگر هر داوطلب فقط مجاز به تحصيل در يك كدرشته‌محل ميباشد و تحصيل همزمان در چند كدرشته‌محل (به جز داوطلبان مشمول آيين نامه هاي استعدادهاي درخشان) ممنوع است.
🔻پذيرفته‌شدگان دوره روزانه هرسال، اجازه پذيرش دوره روزانه سال بعد را ندارند.
🔻دانشگاه/مؤسسه از اين داوطلبان به صورت مشروط ثبت نام كرده و اطلاعات آنها را به سازمان سنجش آموزش كشور اعلام ميكند.
🔻سازمان سنجش آموزش كشور پس از كنترل و انجام بررسي‌هاي لازم تائيد نهايي را به دانشگاه/مؤسسه اعلام ميكند.