استفاده از قوی ترین استادان
هماهنگی طرح درس استادان با برنامه های آزمون ها و مشاوره ی فــکور
آموزش مفهومی و تشریحی جهت ارتقا معدل برای مقاطع پایین تر
برنامه ویژه سومی ها جهت افزایش معدل کتبی
پیگیری آموزشی به طور مستمر توسط پشتیبان و مشاور فــکور
برگزاری اردوی مطالعاتی نوروز

کد دوره نام دوره پایان ثبت نام قیمت جزئیات ثبت نام
19811002معارف اسلامی - کارگاه های شماره 1 تا 41399/03/142,600,000
2E14Oliزبان انگلیسی - کارگاه های شماره 1 تا 41399/03/312,600,000
3M.T.Oنکته تست و جمع بندی ریاضیات1399/04/182,400,000
4C.T.Oنکته تست و جمع بندی شیمی1399/04/182,400,000
5P.T.Oنکته تست و جمع بندی فیزیک1399/04/202,400,000
6B.T.Oنکته تست و جمع بندی زیست1399/04/202,400,000
7T.T.Pبسته تخفیفی نکته تست و جمع بندی کنکور تجربی1399/04/207,500,000
8R.T.Pبسته تخفیفی نکته تست و جمع بندی کنکور ریاضی1399/04/206,000,000
9M2Oliمعارف اسلامی - دروس 1 تا 8 دوازدهم + تست های شبیه ساز + نکات طلایی امتحان نهایی1399/03/13850,000